verksamhetenVerksamhetsidé
Grundtanken i vår pedagogiska verksamhet är att främja leken, glädjen, tryggheten och det lustfyllda lärandet genom ett medvetet och väl genomtänkt arbetssätt. Verksamheten ska genomsyras av glädje, vi ska ha roligt tillsammans!

Mål
Det övergripande målet i vår pedagogiska verksamhet är att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen och den grundläggande utgångspunkten är respekten för barns tankar, känslor, behov och intressen. Här på Varglyan vill vi pedagoger erbjuda en förskoleverksamhet där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Med värme, lekfullhet och engagemang och i en öppen och positiv stämning vill vi att vår pedagogiska verksamhet ska utgöra ett viktigt komplement till hemmet. Vi vill ge förutsättningar till dagar fyllda av lek och upplevelser där barnen ges möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet och där nyfikenheten och lusten att lära lockas fram.

Varje barn ska få känna att just det är betydelsefullt och att dess känslor och tankar blir respekterade. Barnen ska få uppmuntran att våga uttrycka och stå för det de tycker och tänker samt att vara lyhörda för och respektera andras känslor och åsikter. Därigenom vill vi skapa en förståelse för och en insikt i att alla människor är olika. Vi anser att en bra pedagogisk förskoleverksamhet utspelar sig på förskolan och i dess närhet. Barnen ska få bli trygga i sin närmiljö och utforska den utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill skapa förutsättningar för ett förtroendefullt och öppet möte personal och föräldrar emellan som leder till ett gott samarbete. Varje individs åsikt bör mötas med självklar respekt och det enskilda barnets och barngruppens behov ska vara den primära utgångspunkten.

Vision och värderingar

 • Vi arbetar för att varje barn ska känna glädje och trygghet i gruppen och vår grundläggande utgångspunkt är respekten för barns tankar, känslor, behov och intressen.
 • Vi möter varje enskild individ - barn, förälder och kollega - med öppenhet, respekt och intresse.
 • Vi ser, uppmärksammar och bekräftar varje barn och möter det utifrån dess unika egenskaper och förutsättningar.
 • Vi har ett medvetet förhållningssätt, är trygga, tydliga och närvarande vuxna som möter barnen med positiva förväntningar, utmanar uppmuntrar och sätter tydliga gränser.
 • Vi vill ge våra barn möjlighet att tillägna sig en stark självkänsla, en tilltro till sin egen förmåga och en medvetenhet om sitt eget unika värde
 • Vi skapar ett klimat där leken får stort utrymme och där det sociala samspelets utveckling är betydelsefull.
 • Vi skapar en förståelse för och en insikt i att alla människor är olika men har lika värde – och förmedlar det till barnen på olika sätt i den dagliga verksamheten.
 • Vi är goda förebilder och vi använder ett vårdat språk.
 • Vi har en rak och tydlig kommunikation till barn, föräldrar och kollegor.
 • Vi utgår ifrån att alla föräldrar vill sitt barns bästa.
 • Vi är lyhörda för och intresserade av föräldrarnas åsikter och synpunkter såväl när det gäller det enskilda barnet som verksamheten. Vi vill skapa förutsättningar för samverkan som bygger på tillit och förtroende.
 • Vi är ständigt medvetna om att vi omfattas av sekretess.

Att bygga en grupp och att lyfta fram vänskap                                                      
Varje höst har vi fokus inställt på att skapa en trygg och positiv barngrupp där varje individ känner glädje och trygghet i gruppen, kommer till sin rätt och kan utvecklas, samspela med andra och lära utifrån sina unika förutsättningar. Varje vårtermin arbetar vi med vänskap som gemensamt övergripande tema. Att lyfta fram vänskap blir en naturlig fortsättning på höstterminens övergripande tema och ger ett läsår med ett medvetet och tydligt fokus på vår vision, vår verksamhetsidé och våra övergripande mål. 

Röda tråden
Vi ser ett stort värde i att alla pedagoger har ett gemensamt arbets- och förhållningssätt, ser helheten och tillsammans skapar den röda tråden. 

Trygghet
Vi är positiva, tydliga, trygga vuxna som hela tiden finns där barnen är och vi ser och möter varje barn utifrån dess unika egenskaper och personlighet. Genom vårt arbetssätt ger vi goda förutsättningar för barnen att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen. Vi visar att vi är intresserade av det barnen gör och uttrycker, vi deltar i deras lekar och aktiviteter, vi utmanar och stimulerar och kan på så sätt ge varje barn stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 

Individanpassat
Vi har ett individanpassat förhållningssätt och ett gruppinriktat arbetssätt – vi ser och bekräftar varje individ, vi uppmuntrar och förstärker allt positivt hos varje enskilt barn, gärna så att många andra hör. Vi stimulerar barnens samspel, hjälpsamhet, ansvar och empatiförmåga och hjälper dem att bearbeta konflikter och reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

"Vi-känslan"
Vi utvecklar ”vi-känslan” i gruppen genom att se till att det skapas ett demokratiskt klimat där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där ramar och rutiner är tydliga för alla. Vi vill motverka stereotypa könsroller och könsmönster och vill istället skapa rika möjligheter för pojkar och flickor i olika åldrar att leka tillsammans. Vi gör roliga saker tillsammans och ger barnen positiva erfarenheter av varandra.

Vi utgår från kraften i glädjen att vara tillsammans – att höra till!